Stichting KunstWerkt

De organisatie

De Stichting KunstWerkt bestaat uit ca 50 ‘deelnemers’ uit Schiedam e.o., een bestuur en een Raad van Advies. KunstWerkt functioneert min of meer als een zelfsturende organisatie. De deelnemers zijn georganiseerd in vier commissies, elk met een eigen voorzitter:

  • ballotagecommissie
  • tentoonstellingscommissie
  • PR- en communicatiecommissie
  • barcommissie

De deelnemers bepalen de output van de stichting: wat voor tentoonstellingen en activiteiten er plaatsvinden, welke communicatie eromheen genereerd wordt, welke kunstenaars er meedoen. Op de deelnemerspagina is informatie te vinden over de kunstenaars: foto’s, hun websites, hun tentoonstellingen.

Twee á drie keer per jaar vinden er ‘deelnemersbijeenkomsten’ plaats. Deze avonden dienen met name als een moment van contact tussen de deelnemers onderling. Er wordt begonnen met een gezamenlijke informele maaltijd. Meestal wordt een gast uitgenodigd die over eigen werk vertelt of over een project. Al dan niet met een oproep om deel te nemen. Nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd en vertellen kort iets over hun achtergrond en motivatie om deelnemer te worden. Uiteraard wordt er ook gediscussieerd over de koers van de stichting en komen diverse praktische zaken aan de orde. De bijeenkomsten worden ook bijgewoond door bestuursleden. Daarnaast worden de leden van de Raad van Advies uitgenodigd.

Het bestuur heeft vooral een faciliterende rol en zorgt onder meer voor een solide financiële basis en ziet erop toe dat de stichting aan haar verplichtingen naar de buitenwereld voldoet.

Voor de bestuursvergaderingen (ca elke zes-acht weken) worden de voorzitters van de commissies uitgenodigd om een optimale informatie-uitwisseling te verkrijgen en een gezamenlijk toekomstig beleid te kunnen bepalen.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Marcel Houtkamp, secretaris Petra van der Ham, penningmeester Guus Horn, bestuurslid Wim van Es, plus twee deelnemers: Pim van Halem en Wybe Hietbrink.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, ontvangen geen vacatiegelden en/of onkostenvergoeding en volgen de principes van de Governance Code Cultuur: Goed bestuur en toezicht in de cultuursector’.

Marcel HoutkampMarcel Houtkamp (1953) is voorzitter sinds 1 mei 2023. Hij woont in Schiedam-Sveaparken en was van december 2020 tot 1 juli 2022 voor D66 wethouder van Schiedam (o.a. mobiliteit, vastgoed, grondzaken, binnenstad, cultuur, economie, wijkregie). Eerder was hij wethouder van mei 2014 tot mei 2018 en gemeenteraadslid 1990/1998 en 2002/2014. Daarnaast is hij onder meer werkzaam geweest als directeur bij de Algemene Rekenkamer en onderzoeksmanager/plv. directeur bij de Nationale ombudsman.

Marcel is jurist (EUR 1976, privaatrecht, strafrecht). In Schiedam is hij bestuurslid/voorzitter van de Stichting Gemeenschapsfonds (2019) en als bewonersvertegenwoordiger lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven RTHA (2022).

Sinds zijn tienertijd is hij zeer geïnteresseerd in en actief bezig met fotografie. Zijn rol bij KunstWerkt sluit daarbij goed aan. Daarnaast is hij groot voorstander van verbreding, versterking en verlevendiging van het cultuuraanbod in Schiedam, om de stad nog leuker te maken voor inwoners en bezoekers. KunstWerkt kan daarin een belangrijke partner zijn, vindt hij.

Petra van der HamPetra van der Ham is op 1 juni 2017 als secretaris aangetreden. Zij werkte tot 1 april 2022 als office manager bij De Ketelfactory, een projectruimte voor beeldende kunst in Schiedam. Inmiddels is zij ook secretaris van het Cultureel Forum Schiedam en bestuurslid van het Ritsema van Eck fonds.

Petra heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft zij o.a. lange tijd als managing director op de Universiteit van Tilburg en in het Vredespaleis gewerkt en was zij secretaris/ penningmeester van enkele stichtingen in Rotterdam. Als zzp’er organiseerde zij diverse cultureel-maatschappelijke projecten in Rotterdam-Noord.

In april 2016 verhuisde Petra met haar partner Fred naar Schiedam. Een stad die zij altijd meer als kunststad heeft beschouwd dan als jenever- en molenstad. Haar hele leven heeft ze affiniteit met kunst en cultuur gehad.

Nu zet ze haar kennis en ervaring op het gebied van organisatie, management en bestuur graag in voor KunstWerkt.

Guus HornGuus Horn is sinds medio 2021 penningmeester van KunstWerkt. Hij heeft geen financiële achtergrond maar is in zijn 60+ leven nog nooit in de financiële problemen geraakt. Hij vond dat voldoende reden zich aan te melden voor de bestaande vacature. Naast dit penningmeesterschap zit hij in het bestuur van een liefdadigheidsorganisatie en sportvereniging; mogelijk zegt dat iets over betrouwbaarheid maar hij denkt eigenlijk van niet. Door zijn voormalige beroep in het MKB (huisarts) heeft hij ervaring met boekhouden en de daartoe benodigde software. Daarom heeft hij er vertrouwen in dat hij het cijfermatige deel van de stichting overzichtelijk kan gaan bijhouden.

Als regelmatig bezoeker van de KunstWerkt-exposities (en musea, veilingen, tentoonstellingen ed.) is hij een geïnteresseerde volger van de hedendaagse kunst, maar geen kenner.

Hij beschouwt zichzelf niet als de gedroomde penningmeester die allerlei financiële connecties heeft en daardoor het goudschip kan laten binnenvaren, maar hij denkt zich wel secuur genoeg om de financiële besognes van KunstWerkt te verzorgen en belooft dat naar eer en geweten te zullen gaan doen.

Wim van EsWim van Es is na een korte kennismakingsperiode op 1 juli 2021 toegetreden als bestuurslid van KunstWerkt. Per 1 oktober heeft Wim het voorzitterschap van de barcommissie overgenomen.

Als inwoner van Schiedam volgt hij het doen laten van KunstWerkt vanaf de oprichting. Zijn inbreng in het bestuur is zijn museale achtergrond. Wim is recentelijk gestopt als conservator in het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Daarvoor heeft hij ook ervaring opgedaan op het gebied van educatie en public relations in het museum. Wim hoopt zijn kennis en museale ervaring breed in te kunnen zetten voor KunstWerkt en haar deelnemers.

Behalve dat moderne kunst hem boeit en soms weet te ontroeren, kijkt hij ook met een professionele blik naar de werken van de deelnemers van KunstWerkt. Zijn er raakvlakken tussen de werken van de deelnemers en de thema’s van het Belasting & Douane Museum? In het verleden is dat diverse keren het geval geweest. Dat leidde dan tot een aankoop voor de collectie van het museum.

De verhuizing naar het oude postkantoor aan de Lange Nieuwstraat is een mooie verbetering voor alle betrokkenen bij KunstWerkt. Wim wil met zijn ervaring een praktische en inhoudelijke bijdrage leveren aan deze verhuizing. Op deze nieuwe locatie wordt KunstWerkt beter zichtbaar en krijgen de deelnemers van KunstWerkt het podium dat zij verdienen!

Wybe HietbrinkWybe Hietbrink voelt zich na 46 jaar Rotterdam wel een beetje een local. Daar ooit terecht gekomen door zijn studie, met de uitdrukkelijke bedoeling niet in de regio te blijven hangen…. maar het liep anders. Vrouw Anna kwam uit deze stad en de ene na de andere baan had Rotterdam als thuishaven. Na jaren had het sociale net zich gesloten en – last but not least- werd de regio steeds leuker. De boerderij is het dus nooit geworden.
 
Na dik 30 jaar drukke banen als projectleider en finance manager was het tijd om een oud plan ten uitvoer te brengen: stoppen. Inmiddels economisch onafhankelijk, kon de stekker uit het oude leven en kregen fotografie en muziek ruim baan.
 
Na een paar jaar fotoacademie waren kennis en vaardigheden op dit vlak voldoende uitgebreid om op zoek te gaan naar een eigen stijl, een zoektocht die nooit ophoudt. Het fotowerk moet wel naar buiten, moet gezien en gedeeld worden. Dus… een kunstenaarscollectief. Eerst een aantal jaren bij Karmijn, maar KunstWerkt bood meer perspectief en daarom eind 2021 de overstap gemaakt.
 
De ervaring bij KunstWerkt is nog wat beperkt, maar Wybe zet zijn kennis en kunde, en zijn ervaring met diverse eerdere bestuursfuncties elders, graag in voor KunstWerkt.

Pim van HalemPim van Halem, beeldend tekenaar. Zo presenteer ik mij bij voorkeur, sinds ik me realiseerde dat tekenen de voornaamste creatieve activiteit is in mijn kunstenaarsbestaan. Ook omdat het woord ‘kunst’ een overtreffende trap lijkt te impliceren, terwijl het mij niet gaat om het maken van de ultieme tekening, maar om de dagelijkse. Ik streef ernaar om een onderwerp me zo eigen te maken dat ik het zonder te kijken, kan weergeven in mijn eigen handschrift. 

“Ik teken wat ik zag toen ik even niet keek”, was lange tijd mijn devies. Ik teken in series op vellen en in boeken, maar ook op rollen papier. Dat laatste leidt tot grote zogenoemde “inlooptekeningen”, die, overeind gehouden door middel van een verborgen constructie, vrij in de ruimte kunnen worden opgesteld.

Geboren en schoolgegaan in Voorburg; na een halfjaar sociologie in Amsterdam, in 1972 toch maar liever naar de kunstacademie AKI in Enschede, waar ik twintig jaar bleef, tot ik in 1991 naar Rotterdam verhuisde. Van Zuid naar Noord naar West (Delfshaven) terwijl ik mijn atelier heb in Oost (Kralingen).

In 1997 werd ik deelnemer van Stichting KunstWerkt. Ik heb me samen met mijn partner Mia (en Rob van der Ven) ingezet voor de tentoonstellingscommissie in Pand Paulus. Ook later (in coronatijd) heb ik nog enkele tentoonstellingen gemaakt in onze ruimte in de Boterstraat, waaronder de jubileumtentoonstelling ‘Van de appel en de boom’.

 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met onze secretaris Petra van der Ham of onze penningmeester Guus Horn.

Raad van Advies

Sinds het najaar van 2017 wordt KunstWerkt ondersteund door een Raad van Advies die de stichting voorziet van gevraagd en ongevraagd advies. Momenteel bestaat deze raad uit:

  • Hugo Bongers
  • Han Goan Lim
  • Julia Snikkers
  • Frank Tomeï

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting KunstWerkt vanaf 30 juli 2019 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Bank: NL88 ABNA 0977 0224 55
RSIN/fiscaal nummer: 0094 55 346
Kamer van Koophandel: 41132164

Verantwoording

Onze jaarverslagen en projectplan geven inzicht in wat Stichting KunstWerkt is en doet. Ze zijn bedoeld om verantwoording af te leggen aan de gemeente Schiedam en aan de ons ondersteunende fondsen, sponsoren, vrienden, deelnemers en iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Dankzij hen kijken wij terug op jaren waarin creativiteit en interactie heeft kunnen floreren.

Jaarverslag 2023

De kracht van het collectief

Uitzicht op mooie kunst en de
warmte en inspiratie die daarvan kan uitgaan.

Jaarverslag 2022

Nieuwe kansen en mogelijkheden

Art Centre Schiedam is een substantiële toevoeging aan het rijke culturele leven van Schiedam.

beleidsplan 2022-2025

Klaar voor de toekomst

Het blijft balanceren. Kwaliteit, creativiteit, maatschappelijke relevantie, toegankelijkheid, laagdrempeligheid. Waar ligt het zwaartepunt?

Stichting KunstWerkt wil doorontwikkelen naar een creatieve en artistieke broedplaats voor nieuwe ideeën en nieuwe vormen van ontmoeting. Daarbij is het van belang dat er een gedragen balans is tussen enerzijds artistieke kwaliteit en anderzijds de betekenis en meerwaarde voor stad, wijk en buurt. Met een stabiele financiële positie als basis.

Jaarverslag 2021

Doorbouwen doen we samen

In tijden van onzekerheid leer je elkaar beter kennen.

Jaarverslag 2020

Bijzondere Tijden

Kunst is van extra grote betekenis als we verlangen naar lichtheid, schoonheid en kleur in ons dagelijks leven.

Jaarverslag 2019

Lichtheid & Schoonheid

Wat zou de wereld zijn zonder kunst. In een veelheid van verschijningsvormen.

Jaarverslag 2018

In het hart van de stad

KunstWerkt kijkt terug op een mooi jaar. Er is hard gewerkt om kunst te laten zien aan een brede groep geïnteresseerden.

Projectplan 2018-2021

Een blik op de toekomst

In 2021 viert stichting KunstWerkt haar 30-jarig jubileum. De stichting is in 1991 opgericht met de ambitieuze doelstelling om het kunstklimaat in Schiedam te beïnvloeden en een basis te zijn voor kunstenaars die kwalitatief hoogwaardige kunst maken. Dat laatste is zeker gelukt. De kwaliteit van de exposities van KunstWerkt wordt door velen gewaardeerd; menig bezoeker gaat onder de indruk de deur uit. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil.

KunstWerkt wil bruggen slaan en dialogen aangaan. Hoe dat te doen is een vraag waar geen pasklaar antwoord op is. In dit projectplan wordt een schets gegeven van hoe KunstWerkt de toekomst voor de komende jaren voor zich ziet. Het is een plan dat elk jaar bijgesteld wordt, work-in-progress dus.

Jaarverslag 2017

Hard werken aan de weg omhoog

Dit jaarverslag is een weerspiegeling van een moeilijk jaar, een jaar van hard werken en een jaar van het succesvol inslaan van de weg omhoog.