Stichting KunstWerkt

De organisatie

De Stichting KunstWerkt bestaat uit ca 40 ‘deelnemers’ uit Schiedam e.o., een bestuur en een Raad van Advies. KunstWerkt functioneert min of meer als een zelfsturende organisatie. De deelnemers zijn georganiseerd in vier commissies, elk met een eigen voorzitter:

  • ballotagecommissie
  • tentoonstellingscommissie
  • PR- en communicatiecommissie
  • barcommissie

De deelnemers bepalen de output van de stichting: wat voor tentoonstellingen en activiteiten er plaatsvinden, welke communicatie eromheen genereerd wordt, welke kunstenaars er meedoen. Op de deelnemerspagina is informatie te vinden over de kunstenaars: foto’s, hun websites, hun tentoonstellingen.

Drie á vier keer per jaar vinden er ‘deelnemersbijeenkomsten’ plaats. Deze avonden dienen met name als een moment van contact tussen de deelnemers onderling. Er wordt begonnen met een gezamenlijke informele maaltijd. Meestal wordt een gast uitgenodigd die over eigen werk vertelt of over een project. Al dan niet met een oproep om deel te nemen. Nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd en vertellen kort iets over hun achtergrond en motivatie om deelnemer te worden. Uiteraard wordt er ook gediscussieerd over de koers van de stichting en komen diverse praktische zaken aan de orde. De bijeenkomsten worden ook bijgewoond door bestuursleden. Daarnaast worden de leden van de Raad van Advies uitgenodigd.

Het bestuur heeft vooral een faciliterende rol en zorgt onder meer voor een solide financiële basis en ziet erop toe dat de stichting aan haar verplichtingen naar de buitenwereld voldoet.

Voor de bestuursvergaderingen (ca elke zes weken) worden de voorzitters van de commissies uitgenodigd om een optimale informatie-uitwisseling te verkrijgen en een gezamenlijk toekomstig beleid te kunnen bepalen.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Arjen Baas, secretaris/penningmeester Petra van der Ham, plus twee deelnemers: Mirjam Boomert en Frans Huisman. Er is momenteel een vacature voor een penningmeester c.q. bestuurslid.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, ontvangen geen vacatiegelden en/of onkostenvergoeding en volgen de principes van de Governance Code Cultuur: Goed bestuur en toezicht in de cultuursector’.

Arjen BaasArjen is sinds 19 juni 2017 voorzitter. Hij woont in Rotterdam-Kralingen en werkte tot voorkort voor de gemeente Rotterdam. In de laatste periode was hij wijkmanager in Delfshaven, waar hij zich bezighield met bewonersparticipatie en het samenbrengen van partijen op allerlei thema's die gaan over de leefbaarheid in wijk en buurt. Eerder werkte hij in diezelfde stad bij Stadsontwikkeling, Roteb, Gemeentewerken en MultiBedrijven, waar hij zich voornamelijk bezig hield met management.

Oorspronkelijk is Arjen opgeleid in het vak van groenvoorziening. Daarna volgde hij opleidingen op sociaal gebied en management.

Naast zijn dagelijks werk is Arjen kunstliefhebber en voorzitter van Kunstroute Kralingen-Crooswijk. De contacten daar brachten hem bij KunstWerkt. Eerst als bezoeker en daarna als voorzitter van het bestuur.

Petra van der HamPetra is op 1 juni 2017 als secretaris aangetreden, en is inmiddels ook penningmeester. Zij werkt sinds september 2017 als office manager bij De Ketelfactory, een projectruimte voor beeldende kunst in Schiedam. Vanaf april 2020 is zij tevens secretaris van het Cultureel Forum Schiedam.

Petra heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft zij o.a. lange tijd als managing director op de Universiteit van Tilburg en in het Vredespaleis gewerkt en was zij secretaris/ penningmeester van enkele stichtingen in Rotterdam. Als zzp-er organiseerde zij diverse cultureel-maatschappelijke projecten in Rotterdam-Noord.

In april 2016 verhuisde Petra met haar partner Fred naar Schiedam. Een stad die zij altijd meer als kunststad heeft beschouwd dan als jenever- en molenstad. Haar hele leven heeft ze affiniteit met kunst en cultuur gehad.

Nu zet ze haar kennis en ervaring op het gebied van organisatie, management en bestuur graag in voor KunstWerkt.

Mirjam BoomertMirjam is geboren en getogen in Vlaardingen en woont nu met haar man Keston en zoon Madison in de mooie Oostwijk. Via allerlei omwegen is zij in haar Verbeeldingsatelier aan de Waterleidingstraat terechtgekomen waar ze zich bezighoudt met fotografie, textiel, teksten, muziek en, zo mogelijk, een combinatie van dit alles.

Na de middelbare school heeft ze gewerkt bij de Finata bank, IKEA, als speeltuinleidster in Berkel en Rodenrijs, bij Careyn, Argos Zorggroep, de Frankelandgroep en als kunstvakdocent fotografie voor de Vrije Academie/KADE40.

Mirjam heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in de goeie tijd van de wijkcentra, o.a. kinderkampen, tienerkampen. In de tussentijd is zij ook muzikant geworden: drummen en djembee spelen. Ongeveer 10 jaar geleden heeft de ontwikkeling tot kunstenaar zich ingezet waarbij zij op eigen kracht een stijl heeft gevonden die bij haar veelzijdigheid past. Sinds december 2015 is zij lid van KunstWerkt: een mooie manier om zichzelf uit te dagen vanwege de contacten met de andere kunstenaars en de thema’s van de exposities. Na een periode aan de barcommissie te hebben meegewerkt is Mirjam, namens de deelnemers, op 1 maart 2018 toegetreden tot het bestuur.

Frans HuismanFrans was eerder (bestuurs)lid van stichting KunstWerkt, van 2005 tot 2009. In 2018 hernieuwde hij zijn lidmaatschap van de stichting en sinds juli 2018 is hij opnieuw bestuurslid.

Frans studeerde in 1988 af aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Arnhem na eerder een doctoraalopleiding Geneeskunde gevolgd te hebben. Hij werkt sinds 1988 als beeldend kunstenaar, eerst vanuit Arnhem, later vanuit Rotterdam en Schiedam. De combinatie van Kunst en Wetenschap, het met meerdere disciplines samenwerken, vormt een constante in zijn werk. Eén van zijn eerste projecten was een neo DADA project met dans, muziek en theater. Zijn meest recente project, Translational Imagery, combineert tekeningen en textieldesign met fotomateriaal van wetenschappelijke instellingen en historische locaties in Duitsland en the USA. Inzet toen en nu is werk te maken waarin veel betekenislagen te ontdekken zijn en onverwachte verbanden zichtbaar worden.

"In Schiedam valt voor kunstenaars veel te ontdekken. Het is rijk aan bijzondere locaties, geschiedenis en een divers publiek. Een organisatie als KunstWerkt biedt de kans om elkaar te ontmoeten, een podium te creëren en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ook internationaal kunnen we dat laten zien"

Raad van Advies

Sinds het najaar van 2017 wordt KunstWerkt ondersteund door een Raad van Advies die de stichting voorziet van gevraagd en ongevraagd advies. Momenteel bestaat deze raad uit:

  • Hugo Bongers
  • Han Goan Lim
  • Julia Snikkers
  • Frank Tomeï

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting KunstWerkt vanaf 30 juli 2019 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Bank: NL88 ABNA 0977 0224 55
RSIN/fiscaal nummer: 0094 55 346
Kamer van Koophandel: 41132164

Verantwoording

Onze jaarverslagen en projectplan geven inzicht in wat Stichting KunstWerkt is en doet. Ze zijn bedoeld om verantwoording af te leggen aan de gemeente Schiedam en aan de ons ondersteunende fondsen, sponsoren, vrienden, deelnemers en iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Dankzij hen kijken wij terug op jaren waarin creativiteit en interactie heeft kunnen floreren.

Projectplan 2018-2021

Een blik op de toekomst

In 2021 viert stichting KunstWerkt haar 30-jarig jubileum. De stichting is in 1991 opgericht met de ambitieuze doelstelling om het kunstklimaat in Schiedam te beïnvloeden en een basis te zijn voor kunstenaars die kwalitatief hoogwaardige kunst maken. Dat laatste is zeker gelukt. De kwaliteit van de exposities van KunstWerkt wordt door velen gewaardeerd; menig bezoeker gaat onder de indruk de deur uit. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil.

KunstWerkt wil bruggen slaan en dialogen aangaan. Hoe dat te doen is een vraag waar geen pasklaar antwoord op is. In dit projectplan wordt een schets gegeven van hoe KunstWerkt de toekomst voor de komende jaren voor zich ziet. Het is een plan dat elk jaar bijgesteld wordt, work-in-progress dus.

Jaarverslag 2020

Bijzondere Tijden

Kunst is van extra grote betekenis als we verlangen naar lichtheid, schoonheid en kleur in ons dagelijks leven.

Jaarverslag 2019

Lichtheid & Schoonheid

Wat zou de wereld zijn zonder kunst. In een veelheid van verschijningsvormen.

Jaarverslag 2018

In het hart van de stad

KunstWerkt kijkt terug op een mooi jaar. Er is hard gewerkt om kunst te laten zien aan een brede groep geïnteresseerden.

Jaarverslag 2017

Hard werken aan de weg omhoog

Dit jaarverslag is een weerspiegeling van een moeilijk jaar, een jaar van hard werken en een jaar van het succesvol inslaan van de weg omhoog.