Stichting KunstWerkt

Deelname aan Stichting KunstWerkt

Activiteiten van Stichting KunstWerkt worden ontplooid voor en door haar deelnemers. Deelnemers worden uitgenodigd om plannen in te dienen voor exposities in Ruimte in Beweging, en kunnen meedoen met groepsexposities waaronder de jaarlijkse Kunst Kerst. Vier keer per jaar is er een deelnemersbijeenkomst. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,- per jaar incl. BTW.

Om als professioneel kunstenaar deelnemer te kunnen worden van Stichting Kunstwerkt, wordt er een ballotage procedure gehanteerd.

Ballotage procedure

De ballotage procedure van sKw bestaat uit drie onderdelen welke onderstaand omschreven zijn.

1. Het aanvraagformulier

Om u aan te melden als kandidaat deelnemer wordt u verzocht het aanmeldings-formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Aan de hand van dit formulier toetst de ballotage commissie uw beroepsmatigheid. Bij een positieve resultaat wordt u uitgenodigd voor deel 2 van de ballotage-procedure.

2. Screening

Drie tot vier keer per kalenderjaar zullen aspirant deelnemers schriftelijk worden uitgenodigd om vijf recente werken en een documentatie-map in te dienen ter beoordeling. De werken dienen (voor de duur van tenminste een dag) aangeleverd te worden in Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81 te Schiedam. Details omtrent het aanleveren en weer ophalen van de werken worden schriftelijk aan u doorgegeven. De ballotage commissie beslist unaniem en definitief over de voortgang. De aspirant deelnemers zullen van deze beslissing schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Eventueel wordt een atelier-bezoek gepland om een beter inzicht in het werk en de aspirant deelnemer te krijgen.

Leidend is de mate van professionaliteit van de kandidaat deelnemer. Dit kan betekenen dat de kandidaat deelnemer zich beroepsmatig bezig houdt met een vorm van kunstuitoefening. Het kan ook zo zijn dat de kandidaat deelnemer weliswaar niet met de kunstuitoefening in het levensonderhoud voorziet, maar er dusdanig serieus mee bezig is dat van professionaliteit gesproken kan worden. Daarnaast zijn aspecten van (kunst-)kwaliteit en het hebben van een eigen signatuur ook zwaarwegend bij de beslissing van de Ballotagecommissie.

3. Advies

Wanneer de ballotage commissie een positief advies tot toelating als deelnemer door de commissie wordt afgegeven aan het bestuur zal op basis van bestuurlijk besluit de aspirant deelnemer schriftelijk op de hoogte worden gesteld omtrent zijn/haar toelating als deelnemer tot sKw. De nieuwe deelnemer zal samen met deze schriftelijke bevestiging tot toelating de statuten van de stichting samen met een contract (in tweevoud) ter ondertekening toegestuurd krijgen. Een exemplaar van het contract dient ondertekend retour gezonden te worden aan het secretariaat van Stichting KunstWerkt, Boterstraat 81, 3111 NB te Schiedam.

De ballotage commissie

De ballotage commissie van stichting kunstwerkt bestaat uit 4 leden en een voorzitter en komt 3 tot 4 keer per kalenderjaar bijeen om de ingekomen aanvraagformulieren te toetsen. De ballotage commissie beslist over de al dan niet voortgang van een aanvraag. Deze beslissing zal in alle gevallen schriftelijk worden medegedeeld aan de aspirant deelnemer(s). In het geval dat de ballotage commissie een negatief advies afgeeft, kan er niet verder gecorrespondeerd worden omtrent deze unanieme beslissing.

Ballotage zittingen

Ballotage formulieren moeten tenminste twee weken vóór de ballotage-zitting verzonden zijn, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het brengen van werk ter beoordeling.
  • di 12 dec